Politica de confidentialitate

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de S.C. Real Design Company s.r.l. cu sediul social in Bucuresti, (www.mobilamcomanda.ro), precum si faptul ca site-ul respecta dreptul la protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulametul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia a acestor date, cunoscut sub denumirea de GDPR.

  1. Prin date cu caracter personal se înțelegorice informații referitoare la o persoană fizică identificată; este acea „persoană fizică identificabilă„ care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
  2. Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Datele personale colectate de către site sunt stocate în condiții de securitate și nu sunt prelucrate în alt scop decât cel prevăzut expres de site, în conformitate cu obiectul de activitate a societății.
  3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de utilizator/client. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
  4. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
  5. Utilizatorul, prin accesarea site-ului și/sau plasarea unei comenzi își dă consimțământul la utilizarea datelor și are dreptul să îl retragă în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  6. Societatea furnizează utilizatorului/clientului informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.
  7. Utilizatorul/clientul are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.
  8. Utilizatorul/clientul are dreptul de a obține din partea societății o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte informații legate de prelucrare, la cerere.

Va multumim,

S.C. Real Design Company  S.R.L

Web Design & Service Calculatoare la Domiciliu